Roczny raport 2019

Sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności Spółki w 2019 r.

W 2019 roku TECHO, a.s. prowadziło działalność w pełni zgodnie z przedmiotem działalności wpisanym do rejestru handlowego.

TECHO, a.s. osiągnęło zysk (z wyłączeniem otrzymanych dywidend) w wysokości 19 milionów CZK, co jest liczbą porównywalną z rokiem poprzednim - 2018.

Największa część przychodów została wygenerowana z projektów dla klientów kluczowych, zarówno na rynku lokalnym, jak i za granicą. Największymi klientami były firmy: ERSTE (Česká spořitelna), ŠKODA AUTO i Grand Vision.

Wynik finansowy spółki po opodatkowaniu za 2019 r. Wyniósł 25 mln CZK, z czego 6 mln CZK stanowi dywidendy otrzymane od spółek zależnych. Kwotę tę uznaje się za wypłatę dywidendy na rzecz wyłącznego akcjonariusza.

W 2019 r. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wyniosły 14 mln CZK.

Firma posiada system zarządzania środowiskowego certyfikowany zgodnie z ISO 14001: 2016, a także system zarządzania jakością zgodny z ČSN EN ISO 9001: 2016 oraz system bezpieczeństwa i higieny pracy zgodny z wymaganiami ČSN OHSAS 18001: 2008. Audyty nadzorcze w 2019 r. Potwierdziły ich prawidłowe stosowanie

Pełny raport 2019 można pobrać tutaj:

Vyrocni_zprava_2019_AN_web

Pełny raport 2018 można pobrać tutaj:

Annual_Report_2018_8VQqDFy

Pełny raport 2017 można pobrać tutaj:

Vyrocni_zprava_2017_an_30Ew988

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Daj nam znać!